Покрову Пресвятой Богородицы (тропарь, кондак, молитвы и величания)

Тропарь, глас 4:

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Молитва первая

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Цари́це моя́ Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, прия́телище си́рым и стра́нным Засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озлобля́емых покро́ве, зри́ши мою напа́сть, зри́ши мою́ скорбь: отвсю́ду искуше́нием одержи́м есмь, а заступа́ющаго несть. Ты у́бо сама́ помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна, наста́ви я́ко заблу́ждша, уврачу́й и спаси́ я́ко безнаде́жна. Не и́мам бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! При́зри у́бо на мя, гре́шнаго и во озлобле́нии су́щаго, и покры́й мя пресвяты́м омофо́ром Твои́м, да изба́влен бу́ду от зол, мя обыше́дших, и восхвалю́ вы́ну препе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим Покро́в Твой святы́й:/ Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се,// за ны Христу́ моля́щуюся.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего,// и всесла́вный сла́вим Покро́в Твой.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего,/ И́же к Сы́ну Свои́ ру́це простира́ющи, и о ми́ре моля́щися,/ и честны́м Свои́м омофо́ром защища́ющи // град и лю́ди от враго́в на́ших.

Назад к списку

В день Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)

Тропарь, глас 8

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Перевод: Повеление таинственное постигнув разумом, под кровом Иосифа поспешно предстал бесплотный, возглашая Не Знавшей брака: «Склонивший Своим сошествием небеса, не изменяясь, весь вмещается в Тебя. И видя Его в Твоих недрах принявшим образ раба, я в изумлении взываю Тебе: Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»

В день встречи Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветой

Тропарь, глас 4

Де́во Безневе́стная/ и Ма́ти Всечи́стая,/ прие́мши от Арха́нгела благове́щение,/ со тща́нием востекла́ еси́ в Го́рняя,/ и, целова́вши ю́жику Твою́, всечестну́ю Елисаве́ть,/ Ма́терию Го́спода от сия́ нарече́на была́ еси́,/ и возвели́чила возвели́чившаго Тя Го́спода:/ Благослове́нна Ты в жена́х,// и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Перевод: Дева, брака не познавшая и Мать Всечистая, получив от Архангела благую весть, с поспешностью пошла в нагорный край, и, приветствуя родственницу Твою, всечестную Елисавету, Матерью Господа была ею названа, и возвеличила возвеличившего Тебя Господа: Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего.

Кондак, глас 3

Вои́стинну блаже́нна еси́,/ Свята́я Де́во Мари́е/ и вся́кия хвалы́ превосходя́щая,/ я́ко из Тебе́ возсия́ Со́лнце Пра́вды,// Христо́с Бог наш.

Перевод: Поистине счастлива, Святая Дева Мария и превыше всяких похвал, потому что из Тебя воссияло Солнце Правды, Христос Бог наш.

* * *

Введения во Храм Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4

Аудио:

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние,/ и челове́ков спасе́ния пропове́дание,/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется,/ и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно возопии́м:// ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Перевод: В сей день – предзнаменование Божия благоволения и спасения людей предвестие: в храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем: «Радуйся, предначертанного Создателем исполнение!»

Кондак, глас 4

Аудио:

Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/ свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ Я́же в Ду́се Боже́ственном,/ Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:// Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

Перевод: Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, в сей день вводится в дом Господень, вводя благодать с Собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают Ангелы Божии; Она – скиния Небесная.

* * *

Зачатия прав. Анною Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4

Днесь безча́дия у́зы разреша́ются,/ Иоаки́ма бо и А́нну услы́шав Бог,/ па́че наде́жды,/ роди́ти тем я́ве обещава́ет Богоотрокови́цу,/ из Нея́же Сам роди́ся Неопи́санный,/ Челове́к быв, А́нгелом повеле́в вопи́ти Ей:// ра́дуйся. Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Перевод: В сей день узы бездетности расторгнуты, ибо, услышав Иоакима и Анну, Бог ясно уверяет их в рождении сверх ожидания Богоотроковицы, от Которой Сам, Беспредельный родился, став Человеком, когда Ангелу повелел Ей возгласить: «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою!»

Кондак, глас 4

Пра́зднует днесь вселе́нная А́ннино зача́тие,/ бы́вшее от Бо́га:// и́бо та породи́ па́че сло́ва Сло́во ро́ждшую.

Перевод: Празднует в сей день вселенная зачатие Анны, бывшее от Бога: ибо родила она Родившую Слово превыше разума!

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим святы́х Твои́х роди́телей,/ и всесла́вное сла́вим// зача́тие Твое́.

* * *

В Богородичные праздники

Тропарь, глас 4

Аудио:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи́, Тя́ бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Перевод: К Богородице ныне усердно прибегнем мы, грешные и смиренные, и к Ней припадем, в покаянии взывая из глубины души: «Владычица, помоги, над нами сжалившись, поспеши, мы погибаем от множества согрешений! Не отпусти Твоих рабов ни с чем: ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!»

Ин тропарь, глас 4

Аудио:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии: а́ще бо Ты́ не бы предстоя́ла моля́щи, кто́ бы на́с избaвил от толи́ких бе́д, кто́ же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Перевод: Не прекратим никогда, мы, недостойные, возвещать о могуществе Твоем, Богородица, ибо если бы Ты не защищала нас Своими молитвами, кто бы нас избавил от стольких бед, кто бы сохранил нас доныне свободными? Не отступим, Владычица, от Тебя, ибо Ты всегда спасаешь рабов Твоих от всяких бедствий.

Кондак, глас 6

Аудио:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Перевод: Защита христиан надежная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Ин кондак, глас 6

Аудио:

Перевод: Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица, Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы – Твои рабы; да не постыдимся!

* * *

Покров Пресвятой Богородицы

Великий праздник
Празднуется 14 октября
(1 октября по старому стилю)

Чудное явление произошло в Х в. во Влахернском Константинопольском храме, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В воскресенье 1 октября, во время всенощной, св. Андрей, Христа ради юродивый, увидел, как Богоматерь входит в храм через западные врата в окружении Ангелов и сонма святых, поддерживаемая руками сродника своего Иоанна Предтечи и возлюбленного ученика Христова Иоанна Богослова. Она приблизилась к амвону, и св. Андрей спросил ученика Епифания: «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?». На что блаженный Епифаний с трепетом отвечал: «Вижу, отче, и ужасаюсь». Богоматерь, преклонив Свои колена, «молилась на долгий час», обливая слезами пречистый лик Свой. Госпожа и Царица мира плакала о нем. Кончив молитву на амвоне, Она приблизилась к алтарю и здесь снова молилась о людях Своих: «Царю Небесный, приими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающего имя Мое на помощь, да не отыдет от лика Моего тощ и неуслышан». Свв. Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало (омофор) — блиставшую наподобие молнии славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало, по отшествии же Ее сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там.
Святая Церковь празднует это видение как великое радостное откровение о Светлом Покрове над миром, о великой любви Богоматери, чье материнское предстательство перед престолом Господним есть благодатная лествица, соединившая небо и землю. Сам мир плачет о себе Ее слезами.
Св. Андрей, славянин по рождению, в детстве был продан в рабство, но, будучи возлюблен господином своим, получил эллинское образование. Богатство даров влекло его к нищете духовной; подобно Апостолу Павлу он был восхищен до третьего неба и видел честной Крест и поклонялся Христу во славе Его. Св. Андрей подъял подвиг юродства вместе с подвигами поста, нищеты, бесприютности, неустанной молитвы. И сего-то безумного, сего странного избрала в таинники Божия Матерь во Влахернах. Оказался избран не патриарх, не инок, не ученый муж, коими столь богата была Византия, но избрала Божия Матерь паче всех себя умалившего, сложившего все дары к подножию Креста. Народ русский преклонился душою к дивному сему явлению, воздвиглись храмы по всей земле русской во имя Покрова Богоматери, «и преклонил он колена сердца своего вкупе с молящейся коленопреклоненной Богородицей» (составлено по проповеди о. Сергия Булгакова «Светлый Покров над миром»).

Купальня над святым источником (Стамбул, Влахернская церковь).

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

(Тропарь, глас 4-й)

Дева днесь предстоит в Церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу: Ангели со архиереи поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют, нас бо ради молит Богородица превечнаго Бога.

(Кондак, глас 3-й)

Покров Пресвятой Богородицы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *