Тропарь, глас 8

Аудио:

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Косьмо́ и Дамиа́не,/ посети́те не́мощи на́ша:// ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Перевод: Святые бессребренники и чудотворцы Косма и Дамиан, посетите немощи наши; даром вы получили благодать, даром подайте и нам.

Кондак, глас 2*

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, мир исцеля́юще чудесы́.

Перевод: Получив благодать исцелений, простираете вы здравие пребывающим в бедах, врачи, чудотворцы славные; но вашим посещением и врагов дерзости низложите, мир исцеляя чудесами.

Молитва 1-я

О чудотво́рцы сла́внии, вра́чеве безме́зднии, Космо́ и Дамиа́не! Вы, от ю́ности Христа́ Бо́га возлюби́вше, не врачева́ния то́кмо иску́сство, но па́че неоску́дную благода́ть исцеле́ния вся́ких неду́гов от Бо́га прия́ли есте́. Те́мже и нас, пред честно́ю ико́ною ва́шею припа́дающих, ско́ро услы́шите. ю́ныя де́ти, ва́шея по́мощи во уче́нии кни́жнем прося́щия, моли́твами свои́ми наста́вите, да ва́шему житию́ ревну́юще, не земно́е то́чию приобря́щут, но па́че во благоче́стии и пра́вей ве́ре непреста́нно да преспева́ют. На одре́ боле́зни лежа́щим, в челове́честей по́мощи отча́явшимся, к вам же те́пле с ве́рою и усе́рдною моли́твою прибега́ющим, исцеле́ние боле́зней ва́шим ми́лостивым чудоде́йственным посеще́нием да́руйте; та́кожде и от лю́тых неду́г во уны́ние, малоду́шие и ропта́ние прише́дшия да́нною вам от Бо́га благода́тию в терпе́нии утверди́те и наста́вите, да уразуме́ют во́лю о них Бо́жию святу́ю и соверше́нную, и прича́стницы соде́лаются Бо́жия спаси́тельныя благода́ти. Бра́тию свята́го хра́ма сего́, ва́шему свято́му заступле́нию от Бо́га вруче́нную, и всех к вам усе́рдно прибега́ющих от боле́зней лю́тых невреди́мы сохрани́те, и от внеза́пныя сме́рти огради́те, и мо́щным хода́тайством ва́шим к Бо́гу в пра́вей ве́ре тве́рды соблюди́те, во благоче́стии же преспе́юща, да с ва́ми вку́пе сподо́бятся в бу́дущем ве́це при́сно воспева́ти и сла́вити всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

Аудио:

Чудотво́рцы сла́внии, вра́чеве безме́зднии, Космо́ и Дамиа́не! Вы от ю́ности Христа́ Бо́га возлюби́вше и Того́ повеле́ния всем се́рдцем соблюда́ющи, а́ще и вда́сте себе́ уче́нию враче́бному, но доброде́тельнаго ра́ди жития́ и чистоты́ душе́вныя, си́лою Христа́ Бо́га, не врачева́ния то́кмо иску́сство, но па́че неоску́дную благода́ть исцеле́ния вся́ких неду́гов от Бо́га прия́ли есте́. Отоню́дуже любо́вию и милосе́рдием к неду́гующим подвиза́еми, не то́кмо лю́дем, но и ското́м исцеле́ния боле́зней подава́ете, неисче́тным мно́жеством чуде́с ва́ших весь мир наполня́ете, и не теле́сныя то́кмо неду́ги исцеля́ете, но и ве́рою Христо́вою ду́ши просвеща́ете, в терпе́нии боле́зней укрепля́ете, в тя́жких неду́зех о исправле́нии жития́ вразумля́ете и ко Христу́ покая́нием привлека́ете. Тем же ны́не и нас, припа́дающих к вам пред честно́ю ико́ною ва́шею, ско́ро услы́шите, ю́ныя де́ти, ва́шей по́мощи во уче́нии кни́жном прося́щия, ва́шими моли́твами наста́вите, да ва́шему житию́ ревну́юще, не земно́е то́чию науче́ние приобря́щут, но па́че во благоче́стии и пра́вой ве́ре вы́ну да преуспе́ют. На одре́ боле́зни лежа́щим, челове́ческая по́мощи отча́янным, к вам же те́пле с ве́рою и усе́рдною моли́твою прибега́ющим, исцеле́ние боле́зней ва́шим ми́лостивым, чудоде́йственным посеще́нием да́руйте. Мно́гажды в боле́зни впа́дающия и от лю́тых неду́гов в уны́ние, малоду́шие и ропта́ние прише́дшия, да́нною вам от Бо́га благода́тию в терпе́нии утверди́те, и наста́вите, да уразуме́ют во́лю о них Бо́жию святу́ю и благу́ю и са́ми себе́ и живо́т свой во́ли Христа́ Бо́га предаю́т. В неду́зех су́щих, о исправле́нии же жития́ не радя́щих, во гресе́х не раска́ивающихся, се́рдцем ожесточе́нных сокруши́те во спасе́ние и к покая́нию призови́те, да не́мощни су́ще те́лом, здра́ви пребу́дут душе́ю, и прича́стницы соде́лаются Бо́жия спаси́тельныя благода́ти. Бра́тию свята́го хра́ма сего́, ва́шему свято́му заступле́нию от Бо́га вруче́нную, и всех к вам усе́рдно прибега́ющих невреди́мы сохрани́те от долгонеду́жия, от боле́зней лю́тых и неисце́льных, от разслабле́ния те́ла, от иступле́ния ума́, от смертоно́сной я́звы, от внеза́пныя сме́рти, и всемо́щным хода́тайством ва́шим к Бо́гу соблюди́те в пра́вой ве́ре тве́рдых, во благоче́стии преспева́ющих, в до́брых де́лах усе́рдных, в моли́тве к Бо́гу приле́жных, да с ва́ми вку́пе сподо́бятся в бу́дущем ве́це при́сно воспева́ти и сла́вити всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памяти 1/14 ноября

Образованные и искусные врачи, святые мученики Косма и Дамиан обрели благодатные дары Духа Святого — силою молитв исцелять душевные и телесные недуги, хранить души свои в нестяжательности и братолюбии.

Наши святые врачи. Сост. Елена Игонина. Изд-во «Слово и дело», 2013.

  • Глас в Словаре.
  • Акафист святым безсребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским.
  • Канон первый святым безсребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским.
  • Канон второй святым безсребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским.

Кондак 1

Избраннии чудотворцы, страстотерпцы Христовы и врачеве премудрии, туне подающии здравие в болезнех сущим, похвальная восписуем вам, заступником нашим и в скорбех помощником: вы бо сосуди благодати суще, исцеляете душевныя и телесныя наша язвы. Темже славяще Бога, дивнаго во святых Своих, вас усердно ублажаем:

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Икос 1

Ангельскому жительству поревновавше, вся земная презрели есте и, подвигом мученичества венчавшеся, лицезрения Господа сил сподобилися есте. Молитеся убо за ны прилежно, к помощи вашей притекающих и похвальная вам вопиющих:

Радуйтеся, молитвенницы теплии о чтущих святую память вашу;

радуйтеся, оставленных врачами неоскудно исцеляющии.

Радуйтеся, яко дом, имение и вся родителей стяжания ни во чтоже вменили есте;

радуйтеся, нищия милосердием вашим препитавшии.

Радуйтеся, страждущия сердоболием утешавшии;

радуйтеся, чистотою и святостию Ангелом уподобившиися.

Радуйтеся, светильницы Божественнаго света;

радуйтеся, небеснии человецы, земнии Ангели.

Радуйтеся, яко христианом есте прибежище непостыдное;

радуйтеся, все житие свое даже до последняго издыхания в служении Господу истощившии.

Радуйтеся, всесветлое благодати приятелище, Духа Святаго сосуди;

радуйтеся, всем призывающим вас скории помощницы.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 2

Видя Господь Бог добрая ваша начинания и велие ко благочестию усердие ваше, яко вся земная и благая мира сего уметы вменивше, в непрестаннем труде любве ради ближняго пребысте и души своя благими нравы украсили есте, преисполни вас Духа Святаго, Егоже лучами озаритися и нам испросите у Христа Бога, да купно с вами поем Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом истиннаго богопознания царя нечестиваго научили есте, вразумив того силою словес ваших, имиже дерзновенно Христа проповедасте. Темже дерзновение ваше похваляюще, взываем сице:

Радуйтеся, лестию нечестиваго царя не уловленнии;

радуйтеся, истину Христову дерзновенно пред ним исповедавшии.

Радуйтеся, прещения его не убоявшиися;

радуйтеся, нечестивых соборища посрамившии.

Радуйтеся, небоязненнии проповедницы истины;

радуйтеся, служения идольскаго истребителие.

Радуйтеся, веры православия поборницы;

радуйтеся, исповедницы непоколебимии, духа терпения и ревности о славе Божией исполненнии.

Радуйтеся, немолчнии велений Господних провозвестницы;

радуйтеся, вернии наставницы богомудрия.

Радуйтеся, Царствия Христова надежнии нам ходатаи;

радуйтеся, и по смерти вашей нас не оставляющии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 3

Силою Вышняго, данною вам еще во временней жизни, прияли есте власть чудесно исцеляти всякия недуги; по смерти же вашей наипаче прослави вас Бог многими чудотворении, да вси притекаем к вам, молящеся о исцелении от недугов телесных, паче же душевных, и Богу велегласно вопием: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще, яко многоценное сокровище, многоцелебныя мощи ваша, радуемся и, любовию воспевающе данную вам от Бога благодать исцелений, благодарно зовем:

Радуйтеся, теплии о нас к Богу предстателие;

радуйтеся, еллинская мудрования ни во чтоже вменившии.

Радуйтеся, Рима светильницы всесветлии;

радуйтеся, омраченных стран просветителие.

Радуйтеся, мужества и терпения наставницы;

радуйтеся, яко неповинне каменное побиение претерпевше, кончину мученическую улучили есте.

Радуйтеся, любве ради Христовы пострадавшии, и нас небесных благ причастники приимите;

радуйтеся, раби Божии, от Господа Христа венцы победы приемшии.

Радуйтеся, дивный и прекрасный смирения и кротости образ всем показавшии;

радуйтеся, непоколебимое православия основание.

Радуйтеся, светлая страстотерпцев славо;

радуйтеся, добрии целебницы, ни от когоже мзды за исцеления вземшии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 4

Буря ярости велия царя Карина не возможе поколебати души вашея, и егда вернии в некоей пещере вас скрыша от яти вас ищущих, волею воином предстали есте, вопиюща: нас поимите, мы бо есмы, ихже ищете, неповинных же отпустите. Таже веригами обложени бывше, в Рим отведостеся. Мы же, веру вашу и вериги лобызающе, поем Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше римстии людие велию вашу ко страждущим любовь и чудесное врачевание ваше, отвсюду устремляхуся к вам с верою в целебную благодать Божию, в вас действующую; приемлюще же скорое исцеление, прославляху Бога, вас же, милосердых целителей своих, величаху, воспевая сице:

Радуйтеся, Бога истиннаго непреборимии проповедницы;

радуйтеся, оружие Креста Христова добропобедно вземшии.

Радуйтеся, блазии врачеве, страждущим скории помощницы;

радуйтеся, вся немощныя туне врачующии.

Радуйтеся, и ныне исцеления обильно источающии;

радуйтеся, милостивии утешителие в бедах и скорбех сущим.

Радуйтеся, во всяких обстояниих нас защищающии;

радуйтеся, безпомощных спасительное призрение.

Радуйтеся, праведных преславное украшение;

радуйтеся, предстательство наше крепкое.

Радуйтеся, прилежнии о нас к Богу молитвенницы;

радуйтеся, всем, верою призывающим вас, скории помощницы.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 5

Боготечным воистину путем шествовасте, раби Христовы, егда во узах в Рим ведоми, за еже идолом не послужисте, Христови же единому поработасте, горькая испытания терпели есте, святии; но вся претерпесте за возлюбльшаго вас Христа. Темже великому терпению и крепцей любви вашей ко Господу дивящеся, купно с вами поем Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видев царь, яко силою Христовою исцеле, хвалу Тому воздаде; мы же, славяще Бога, ублажаем вас, славных угодников Его, вопиюще сице:

Радуйтеся, горняя паче дольних возлюбившии;

радуйтеся, ангельскому житию на земли поревновавшии.

Радуйтеся, яко, многобожие отринувше, родительскаго благочестия не отступили есте;

радуйтеся, яко вся имения своя, по словеси Господню, нищим раздали есте, да Христа приобрящете.

Радуйтеся, не словом точию, но множае паче делом и непрестанною к Богу молитвою иных поучившии;

радуйтеся, неоскудный источник исцелений и ныне являющии.

Радуйтеся, излиянием чудес, данных вам от Бога, нас обогащающии;

радуйтеся, в самих себе храм Богу уготовавшии.

Радуйтеся, скорое нищих услышание;

радуйтеся, скорбных приятное попечение.

Радуйтеся, ненадежных известное надеяние;

радуйтеся, болящих скорое врачевание.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 6

Проповедницы имене Христова в животе своем бывше, и ныне силу Того свидетельствуете чудесы, от иконы вашея источаемыми, и якоже веры иногда жены некия не презресте, но во сне явльшеся ей, облегчение в недузе даровали есте; сице и наших молений и пений гласы услышите, о святии безсребреницы! Вере же и любви людей ваших внемлите и покров нам свыше даруйте, хвалящим вас и поющим Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия, яко свет, правда ваша, егда укоряема на судищи царя, дерзновенно рекосте нему: не волшебною хитростию врачуем болезни, но силою Спаса нашего Иисуса Христа, якоже Той заповеда, глаголя: болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, туне приясте, туне дадите. Темже дерзновению вашему дивящеся, ублажаем вас сими:

Радуйтеся, образ твердости и веры нам показавшии;

радуйтеся, райския радости присно наслаждающиися.

Радуйтеся, премудрии сеятелие благочестия;

радуйтеся, славнии проповедницы православия.

Радуйтеся, учителие, к Небеси наставляющии;

радуйтеся, чистаго и непорочнаго жития неусыпнии хранителие.

Радуйтеся, теплии послушателие молящихся вам;

радуйтеся, ко спасению изящнии и вернии путеводителие.

Радуйтеся, благочестно и богоугодно жити хотящим блазии наставницы;

радуйтеся, ходатаи благих всем, почитающим память вашу.

Радуйтеся, добре течение свое скончавшии;

радуйтеся, венцы правды от Владыки Христа приявшии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 7

Хотяще силу Христову злочестивому царю открыти, Духа Святаго исполнени рекосте: буди посрамлен, о Карине, и с богами твоими! И абие ему лице изменися, и выя совратися, и, молящеся к вам, глаголя: се ныне вижду, яко раби есте Истиннаго Бога. Молю убо вас, да якоже иных уврачевасте, сице исцелите и мене, да и аз купно с вами воспою Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Дивнии о нас молитвенницы, целителие душ и телес наших и ходатаи спасения вечнаго, благодарным сердцем воспевающе хвалебную песнь Богу, даровавшему нам таковых великих чудотворцев, приносим и вам похвалы сицевыя:

Радуйтеся, Ангелов терпением вашим удивившии;

радуйтеся, божественным сиянием чудес своих вся просветившии.

Радуйтеся, скории от всяких болезней и безмезднии врачеве;

радуйтеся, заступлением вашим разслабленныя исцеляющии.

Радуйтеся, от неисцельных болезней здравы воздвизающии;

радуйтеся, достойне совершившии земный подвиг жития вашего.

Радуйтеся, о нас, обнаженных добрых дел, присно к Богу предстательствующии;

радуйтеся, яко сиянием премудрости, от Господа вам данныя, всех верных просвещаете.

Радуйтеся, молитвенницы о нас и заступницы наши предивнии;

радуйтеся, доблии страстотерпцы Христовы.

Радуйтеся, кровьми своими землю освятившии;

радуйтеся, идольское безумие обличившии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 8

Странное мирови житие ваше видяще, устранимся и мы того сует и, ум на небеса преложше, возопиим к вам, святии безсребреницы: утолите болезни, источая благодатная врачевания всем, усердно к помощи вашей притекающим и вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Все житие ваше на земли любовию к Богу и к ближним исполнивше, святии безсребреницы Космо и Дамиане, скории и ныне помощники являетеся всем, с верою призывающим вас; не точию бо близ притекающим ко святым мощем вашим, но и далече сущим исцеления источаете. Темже приносим вам похвалы сия:

Радуйтеся, Единому Богу, в Троице славимому, верно послужившии;

радуйтеся, единое еже на потребу премудро избравшии.

Рядуйтеся, яко в неустанном труде и подвизе дни и нощи ваша без всякаго уныния препроводили есте;

радуйтеся, яко сицевым вашим тесным и скорбным житием славу Божию в человецех умножили есте.

Радуйтеся, доблии Христовы последователие;

радуйтеся, яко научители и творцы Христовых заповедей явилися есте.

Радуйтеся, яко именами велиих в Царствии Небеснем наречени бысте;

радуйтеся, славою Христовою весь мир озарившии.

Радуйтеся, яко страданием вашим безстрастие прияли есте;

радуйтеся, яко мученическою смертию безсмертие стяжали есте.

Радуйтеся, яко Ангели, на небеси и на земли прославленнии;

радуйтеся, яко Богу ныне венценосни предстоите.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 9

Всякое естество человеческое удивися сиянию в вас благодати Божией, святии Космo и Дамиане, егда нечестивый царь Карин, узрев чудеса, от имени Господа Иисуса Христа вами творимая, уверова и прослави Бога. Темже и мы, славяще давшаго вам сицевую силу, поем Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанная недоумеют довольно изобразити обилие любве вашея, еюже преисполнени бысте, святии угодницы, к человеком о Господе. Сего ради из глубины сердец наших вопием к вам:

Радуйтеся, Господу своему даже до смерти поработавшии;

радуйтеся, огнем любве Божия воспаляеми, огнь жертв идольских угасившии.

Радуйтеся, ближняго паче самих себе возлюбившии;

радуйтеся, яко болящия и недужныя посещали есте.

Радуйтеся, нужды убогих предварявшии;

радуйтеся, печальных утешителие.

Радуйтеся, отчаянных заступницы;

радуйтеся, сирых питателие.

Радуйтеся, люте страждущим помощницы;

радуйтеся, угнетенных свободителие.

Радуйтеся, яко, добре течение скончавше, ко Христу вознесостеся;

радуйтеся, яко в Царствии Его водворяетеся.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 10

Спасти хотя многия, яви нам Господь вы, чудотворцы Своя: кто бо не умилится, видя ваше безмерное ко всем сострадание; кто ли вы не ублажит, яко не токмо человеки от недуг исцеляете, но и скоты милуете; не отрините убо и наших молитв, но на вся ны неоскудно великия и богатыя ваша милости излейте, да вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стены есте всем, похваляющим чудеса ваша, о безмездницы, и к заступлению вашему прибегающим; стены и забрала есте, ограждающия от всех бед усердно в помощь вас призывающим. Темже убо и нас от нищеты, напастей, недугов и скорбей оградите, молимся и тепле вопием к вам:

Радуйтеся, адамантов крепость в терпении превозшедшии;

радуйтеся, неповинно от зависти сребролюбца пострадавшии.

Радуйтеся, славнии в бедах заступницы;

радуйтеся, немощных и обидимых укрепление.

Радуйтеся, крепцыи в напастех защитителие;

радуйтеся, убогих и нищих всещедрии обогатителие.

Радуйтеся, алчущих милостивии кормителие;

радуйтеся, болезньми и тяжкими недуги одержимых премудрии уврачевателие.

Радуйтеся, с верою к вам притекающим от всех скорбных обстояний теплии защитителие;

радуйтеся, яко память ваша всеми славима на земли.

Радуйтеся, яко имена ваша написана суть на Небесех;

радуйтеся, яко от Бога препрославлени есте.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 11

Пение всеумиленное, ныне нами приносимое, несть довольно к похвалению преславных подвигов и трудов ваших, яже Христа ради подъяли есте в животе своем; обаче дерзающе просим, усердное моление наше приемше, и нас от бед своими молитвами избавите, да умиленным сердцем воспоим Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарный и небесный ум явили есте иногда пред Карином, заблуждение того обличая; ныне же нетлением мощей ваших и множеством чудес православие утверждаете. Темже благодарственно зовем:

Радуйтеся, Ипостасное Слово дерзновенно проповедавшии;

радуйтеся, силу идольскую добропобедно упразднившии.

Радуйтеся, яко вами попрася служение бесом;

радуйтеся, яко вами поклонение Христу проповедася.

Радуйтеся, учителие премудрии;

радуйтеся, всех добродетелей неленостные исполнителие.

Радуйтеся, яко по трудех земных в селениих небесных ликовствуете;

радуйтеся, яко и по преставлении своем нас не оставляете.

Радуйтеся, яко всем, с верою призывающим вас, скорую помощь подаете;

радуйтеся, святии врачеве, яко болезни наша исцеляете.

Радуйтеся, молитвы верных не отревающии;

радуйтеся, и о нас недостойных у Престола Божия ходатайствующии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 12

Благодать, юже даде вам Господь Бог, целити вся недуги душевныя же и телесныя, днесь собра нас, да почтим память вашу, святии безсребреницы Космо и Дамиане, благоговейно убо взирающе на честную икону вашу и со умилением сердца к ней припадающе, молим избавитися всем нам от всяких зол и болезней, да воспоем вси Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще чудеса ваша, восхваляем труды и подвиги, ублажаем мученическую кончину, почитаем ходатайство и сильное заступление ваше о всех, требующих помощи вашея; величаем подателя всех благ Бога, даровавшаго нам толико дивных молитвенников, и со умилением зовем:

Радуйтеся, Иисуса Господа верно проповедавшии;

радуйтеся, истины Его доблии свидетелие.

Радуйтеся, теплии о нас у Престола Его предстатели;

радуйтеся, телес наших благосострадательнии врачеве.

Радуйтеся, Царствия Небеснаго и вечных благих наследницы;

радуйтеся, по Бозе все наше упование.

Радуйтеся, миро благовонное исцелений источающии;

радуйтеся, страстей злосмрадие молитвами своими отревающии.

Радуйтеся, исцелений дателие и чудес источницы;

радуйтеся, светоноснии столпи церковнии и забрала недвижимая.

Радуйтеся, винограда истиннаго божественныя лозы;

радуйтеся, двоице световидная мудрых безсребреников.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 13

О предивнии безсребреницы, чудотворцы, целителие и славнии угодницы Божии, Космо и Дамиане, приимите моления сия наша, от сокрушеннаго сердца возносимая; исцелите многообразныя недуги наша и теплым предстательством вашим испросите нам от Христа Бога избавление от всех бед и напастей, прощение прегрешений наших и благую надежду вечнаго спасения, да сподобимся с вами и со всеми святыми в безконечныя веки воспевати Богу, Спасителю нашему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й «Ангельскому жительству…» и кондак 1-й «Избраннии чудотворцы…».

Молитва 1-я

Чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане! Вы от юности Христа Бога возлюбивше и Того повеления всем сердцем соблюдающе, аще и вдасте себе учению врачебному, но добродетельнаго ради жития и чистоты душевныя, силою Христа Бога, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте. Отонюдуже любовию и милосердием к недугующим подвизаеми, не токмо людем, но и скотом исцеления болезней подаваете, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете, и не телесныя токмо недуги исцеляете, но и верою Христовою души просвещаете, в терпении болезней укрепляете, в тяжких недузех о исправлении жития вразумляете и ко Христу покаянием привлекаете. Темже ныне и нас, припадающих к вам пред честною иконою вашею, скоро услышите, юныя дети, вашей помощи во учении книжном просящия, вашими молитвами наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию научение приобрящут, но паче во благочестии и правой вере выну да преуспеют. На одре болезни лежащим, человеческия помощи отчаянным, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым, чудодейственным посещением даруйте. Многажды в болезни впадающия и от лютых недугов в уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю о них Божию святую и благую и сами себе и живот свой воли Христа Бога предают. В недузех сущих, о исправлении же жития не радящих, во гресех не раскаивающихся, сердцем ожесточенных сокрушите во спасение и к покаянию призовите, да немощни суще телом, здрави пребудут душею, и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати. Братию святаго храма сего, вашему святому заступлению от Бога врученную, и всех к вам усердно прибегающих невредимы сохраните от долгонедужия, от болезней лютых и неисцельных, от разслабления тела, от иступления ума, от смертоносныя язвы, от внезапныя смерти, и всемощным ходатайством вашим к Богу соблюдите в правой вере твердых, во благочестии преспевающих, в добрых делах усердных, в молитве к Богу прилежных, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я

К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем, мы, недостойнии, преклоньше колена, прибегаем и, припадающе, усердно вопием: не презрите моления нас, грешных, немощных, во многия беззакония впадших и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости; избавите нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры, безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея. Услышите нас, молящихся, и благоприятным ходатайством вашим испросите у Христа Бога православным людем на враги победу и одоление. Паки, припадающе, прилежно молим: испросите нам от Господа вся благополезная, яже в животе нашем временнем, наипаче же ко спасению вечному служащая, да сподобимся молитвами вашими улучити кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, и да избавимся от козней диавольских и вечныя муки, безконечнаго же и блаженнаго Царствия Небеснаго наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия. Аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, уж очень давно я ни чего не писал, да и как вы наверное уже все поняли, я сейчас без лошадный, ну не совсем конечно но почему то желание делать какие либо машину у меня пропало и по этому я не ставлю новые машины. На данный момент у меня в обиходе аж 3 машины, и так по списку:
1. Ваз 2104 1995 года выпуска, моя ровесница одним словом, машину отдал отец, так что иногда выезжаю на ней, перевести что-либо, увести и т.п.
2. Чайзер, о нём есть отдельный БЖ, думал что продал, но он снова у меня… Доделываем до ума и на продажу, опять. На данный момент там стоит 2jz-ge vvt-i, осталось доделать по мелочи проводку, поставить на зимнюю резину и в топку его, достал он меня почему то за этот промежуток времени, да и благодаря ему желание заниматься машина отпало в ноль.
3. Suzuki wagor R wide (частенько возможно где мелькала на фотках) о сие чуде сегодня и пойдёт разговор. Объём 1.0, передний привод, турбо, автомат, 1998 год.

Ну теперь собственно о машине которую все мои знакомые называют ласково (бешеная табуретка).
Машина эта в семье уже лет 7, была мамина, потом стала моя, ездил на ней редко и вот только в этом году, этим летом, мы начали с ней дружить.
Началось всё с полной нехватки денег, и пришлось выезжать таксовать на ней. Машинка сразу скажу, очень выносливая, крепкая, не сказать что не прихотливая но и не сильно требовательная.

Из поломок на таксе, это умерший генератор, лопнувшая не так давно пружина, фиг пойми куда уходит антифриз, радиатор за неимением подходящего стоит с фита, стартер какие то кулибины прикрутили от какой то митсубы, хотя я догадываюсь почему не родной(гы гы гы, вы цены на запчасти видели? и попробуйте найти что то родное на неё), похрустывает граната.

Машинка одним словом прикольная, больше 90 ни разу не разгонялся (кроме момента когда сдох генератор и меня тащили марком турбовиком по федералке с другого конца города, мне уже потом сказали что скорость была около 140, про меня как мне сказали забыли, и вспомнили только когда на спидометре было 140) а так, свыше 90 на ней страшно, да и на таксе больше и не надо, она какая то несуразная, пассажиры постоянно подходят, спрашивают «и вот на этой коробочке мы поедем?» а потом садятся и только и слышно, а она не такая уж и маленькая как кажется)

И есть ещё одна интересная новость, я нашёл у нас в городе такую же, наслышан был что есть, но не видел ни разу)

До новых встреч, Друзья)

КОСМА И ДАМИАН

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *